ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

          ตำบลบ้านปรางค์ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่มานานแล้ว จะเห็นได้จากพระปรางค์เก่าสมัยโบราณที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านปรางค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย และได้แผ่อิทธิพลมาถึงชุมชนบ้านปรางค์แห่งนี้ จากการบอกเล่าต่อ ๆกันมาว่า บ้านปรางค์ในสมัยก่อนเป็นเส้นทางผ่านของคนเมืองชัยภูมิที่เดินทางไปมาค้าขายกับคนเมืองโคราช ต่อมาประชากรของชุมชนนี้ได้เพิ่มขึ้น และได้ลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานเป็นชุมชนขึ้นบริเวณรอบ ๆพระปรางค์ จนมีสภาพดั่งเช่นปัจจุบันนี้ ประชาชนในตำบลบ้านปรางค์ จะใช้ภาษาไทยโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นและเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนด้วยกัน ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่ผลิต จะเป็น อ้อย มัน ข้าว และพริก 
         

     

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านปรางค์จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ด้วยพื้นที่ 106.44 ตารางกิโลเมตร นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้ชั้นบนของที่ว่าการอำเภอคงหลังเก่าเป็นสำนักงาน เนื่องจากระยะทางระหว่างตำบลกับอำเภอคงอยู่ไกลกันมาก จึงได้ย้ายมาใช้ที่ประชุมสภาตำบลซึ่งติดกับบึงบ้านปรางค์เป็นสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากสะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ได้มีมติให้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรเป็นอาคาร 2 ชั้น ในปีเดียวกัน บนพื้นที่สาธารณะที่ราษฎรช่วยกันพื้นที่ไว้ในการสร้างศูนย์ราชการตำบลบ้านปรางค์ และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ

          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านปรางค์ทอง ถนนสายบ้านปรางค์ - ตลุกหิน ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 250 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงสู่ด้านทิศตะวันออกของตำบล ทำให้ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มลอนคลื่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีพื้นที่ 106.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,525 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ 
          ทิศเหนือ ติดเขตตำบลช่อระกา และตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม 
          ทิศใต้ ติดเขตตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสงและตำบลหนองหอย กิ่งอำเภอพระทองคำ 
          ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลหนองบัว อำเภอคง 
          ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลเนิ่นสง่า อำเภอเนิ่นสง่า จังหวัดชัยภูมิ

 

          

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,661

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.