ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

             เส้นทางการคมนาคม เส้นทางที่สำคัญ ๆ ที่สามารถเดินทางไป-มา และติดต่อกับตำบลบ้านปรางค์ ได้สะดวกและรวดเร็วมีอยู่ 4 เส้นทางหลัก คือ 
             เส้นทางแรก จากอำเภอคงถึงบ้านสระสี่เหลี่ยม ระยะทาง 20 กม. จากบ้านสระสี่เหลี่ยมผ่านตำบลหนองบัว ถึง ตำบลบ้านปรางค์ ระยะทาง 12 กม. รวมระยะทาง 32 กม. 
             เส้นทางสายที่ 2 เส้นทางจากอำเภอบ้านเหลื่อม ถึง ตำบลบ้านปรางค์ ระยะทาง 17 กม. 
             เส้นทางสายที่ 3 เส้นทางจากกิ่งอำเภอพระทองคำ ถึง ตำบลบ้านปรางค์ ระยะทาง 26 กม. 
             เส้นทางสายที่ 4 เส้นทางจากนครราชสีมา ผ่านอำเภอโนนไทย กิ่งอำเภอพระทองคำ ถึง ตำบลบ้านปรางค์ ระยะทาง 68 กม. 
             การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตตำบล หมู่บ้านทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ยังมีทางหลวงชนบททำให้ติดต่อกับพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก ซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้สะดวกดังนี้
อบต. บ้านปรางค์
ไปยัง
อำเภอคง
จ. นครราชสีมา 
ระยะทาง 32  กม.
อบต. บ้านปรางค์
ไปยัง
อำเภอบ้านเหลื่อม
จ. นครราชสีมา 
ระยะทาง   20 กม.
อบต. บ้านปรางค์
ไปยัง
อำเภอเนิ่นสง่า
จ. นครราชสีมา 
ระยะทาง   20 กม.
อบต. บ้านปรางค์
ไปยัง
อำเภอพระทองคำ
จ. นครราชสีมา 
ระยะทาง   26 กม.
อบต. บ้านปรางค์
ไปยัง
อำเภอขามสะแกแสง
จ. นครราชสีมา 
ระยะทาง 31 กม.

การประปา

            ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีอยู่ 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ประมาณ 1,467 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 1,500 ลบ.ม.ต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ 1,114.47 ลบ.ม.ต่อวัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำใต้ดินและบึงของหมู่บ้านต่างๆ 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

              การไฟฟ้า

            สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้า ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์รับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น
            จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ทั้งหมด 2,113 หลังคาเรือน และพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง 

 

       

               การสื่อสาร

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ให้บริการในด้านอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
หอกระจายข่าวในเขตตำบลบ้านปรางค์ จำนวน 7 แห่ง มีที่ตั้งดังนี้
 
 
1. บ้านปรางค์ หมู่ที่ 1  
5. บ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 11  
 
2. บ้านดอนทแยง หมู่ที่ 3 
6. บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14       
 
3.  บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4
7. บ้านดอนสามัคคี หมู่ 15
 
4. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9
 

 

            ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลบ้านปรางค์ จำนวน 17 ตู้

            ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตำบลบ้านปรางค์ ตั้งอยู่บ้านตะโก ให้บริการไปรษณีย์ จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ พัสดุ บริการแก่ประชาชนทั่วไป 

      

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,639

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.