ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ


การเกษตรกรรม

            ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีดังนี้ 
            การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลูกฟูกจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง พริก ข้าวโพด และพืชไร่ชนิดอื่นๆ 
            การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่นสุกร ไก่ โค กระบือ และเป็ด

        

        

 

          การพานิชยกรรมและบริการ

               สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม 
                       ก. สถานีบริการน้ำมัน 8 แห่ง 
                       ข. ตลาดสด 1 แห่ง ( ปัจจุบันปิดทำการชั่วคราว สร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ) 
                       ค. สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 แห่ง 

               สถานประกอบการด้านบริการ 
                       ก. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข - แห่ง 

ที่มา : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

การอุตสาหกรรม

               การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวน
1.   โรงสีข้าว
10
2.  โรงงานทำน้ำแข็ง
2
3.   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
1

 

ที่มา : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์


การท่องเที่ยว

               มีโบราณสถานคือ พระปรางค์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านปรางค์ เป็น โบราณสถานซึ่งสร้างด้วย ศิลาทรายแดง องค์เดียวโดด ๆ มีอายุใกล้เคียงกับปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมาย คือ ประมาณครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 17

 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.167.18.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,644,054

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.