ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

          1. ชุมชน
              
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีพื้นที่การปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 
หมู่ที่ 1
บ้านปรางค์
หมู่ที่ 10
บ้านตะโกน้อย
หมู่ที่ 2
บ้านประคำ
หมู่ที่ 11
บ้านดอนเข็ม
หมู่ที่ 3
บ้านดอนทะแยง
หมู่ที่ 12
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 4
บ้านหนองสำโรง
หมู่ที่ 13
บ้านปรางค์ทอง
หมู่ที่ 5
บ้านทัพมะขาม
หมู่ที่ 14
บ้านปรางค์นคร
หมู่ที่ 6
บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
หมู่ที่ 15
บ้านดอนสามัคคี
หมู่ที่ 7
บ้านตะโก
หมู่ที่ 16
บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ 8
บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 17
บ้านโพธิ์งาม
หมู่ที่ 9
บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 18
บ้านโนนวัด

          2. ศาสนา
              
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่
 
1. วัดบ้านปรางค์
7. วัดบ้านตะโก
 
2. วัดบ้านดอนทแยง
8. วัดบ้านหนองปรือ
 
3. วัดบ้านหนองสำโรง
9. วัดบ้านตะโกน้อย
 
4. วัดบ้านทัพมะขาม
10. วัดบ้านดอนเข็ม
 
5. วัดบ้านประคำ
11. วัดป่าปรางค์ทอง
 
6. วัดบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
12. วัดสำนักสงฆ์บ้านปรางค์(วัดหัวฝาย)

          3. วัฒนธรรม
                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีภาษาถิ่นคือ ภาษา โคราช มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ 
               งานสืบสานประเพณีสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี จัดประกวดขบวนแห่และเทพีสงกรานต์ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ปิดตาตีหม้อ ชักกระเย่อ มวยทะเล กินวิบาก วิ่งขาโทกเทก วิ่งกะลา ฯลฯ 
               สืบสานประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง

          4. การศึกษา 
                    สถานศึกษาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
 
1. โรงเรียนบ้านปรางค์
5. โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
 
2. โรงเรียนบ้านประคำ
6. โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
 
3. โรงเรียนบ้านตะโก 
7. โรงเรียนบ้านดอนทแยง
 
4. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
 

                โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง (ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) คือ  โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 
              
                นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์รับผิดชอบ จำนวน 2 ศูนย์ คือ 
               1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
               2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะโก

          ที่มา : ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

          5. สาธารณสุข

                    1) สถานีอนามัยบ้านปรางค์ จำนวน 1 แห่ง
                    2) คลินิคเอกชน จำนวน 2 แห่ง

          ที่มา : ส่วนสาธารณสุขฯ อบต. บ้านปรางค์


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ต.ค. 25550 – 30 เม.ย 2552) จำนวน - ครั้ง
                    2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 32 คน

ที่มา : งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีสถานีตำรวจภูธรบ้านปรางค์ ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านปรางค์

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,644

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.