ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ด้านการบริหาร 

ด้านการบริหาร
ด้านการบริหาร  

ด้านการเมืองการบริหารงาน

          ด้านโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ประกอบด้วยองค์กรดังนี้ 
          ตำบลบ้านปรางค์ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ (ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551

          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    1. นายนวย แผ่วสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    2. นายพัชรินทร์ สกุลกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    3. นายนิกร ประพันธ์อนุรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    4. นางจันทญา จูหมื่นไวย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

         
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
                    1. นายชัยรัตน์ มะเดื่อชุมพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    2. นายทัน หงส์ทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    3. นางมาลี วงษ์ศรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 
                    4. นายนงค์ ข้องนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 1 
                    5. นายสมศักดิ์ ขำยศ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 2 
                    6. นายชูศักดิ์ ปุญญศิลาจารย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 3
                    7. นายพันธ์ สืบมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 3 
                    8. นายสวัสดิ์ ทุนสันเทียะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 4 
                    9. นายกิจจา พิเคราะห์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 4 
                    10. นายสวิด ต่อสันเทียะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 5 
                    11. นายสมศักดิ์ แผลงนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 5 
                    12. นายทัน อ้อมกลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 6 
                    13. นายพงษ์พันธุ์ บำรุงนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 6 
                    14. นายชง กิ่งนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 7 
                    15. นายถนอม บำรุงนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 7 
                    16. นายบุญส่ง แสงสายออ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 8
                    17. นายเฉลิมทอง อุดนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 8 
                    18. นายเพิ่ม บำรุงนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 9 
                    19. นายบุญมี หวังเฝ้ากลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 9 
                    20. นายสุนทร กิ่งนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 10
                    21. นายประยูร จิ๋วนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 10 
                    22. นายสวัสดิ์ รักงาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 11 
                    23. นายตัง แสงรอด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 11 
                    24. นายสุชาติ ยิ่งสันเทียะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 12 
                    25. นายชาญ ทอดโคกสูง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 12 
                    26. นายมิตร ขอร่วมกลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 13 
                    27. นายสุทน เก่งนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 13 
                    28. นายผล หมื่นรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 14 
                    29. นายเพลินพิศ จูหมื่นไวย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 14
                    30. นายบุญรอด บัวขม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 15 
                    31. นายสาระวิน ซาสันเทียะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 16 
                    32. นายสังเวียน ไทยกลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 16 
                    33. นายสนั่น กิ่งนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 17 
                    34. นายทวิทย์ ศักดิ์อำไพวุฒิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 17 
                    35. นายประกอบ จงนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 18 
                    36. นายสง่า เจิมขุนทด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ หมู่ 18


          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
          1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
                    งานธุรการ, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมาย, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
          2) ส่วนการคลัง ประกอบด้วย 
                    งานธุรการ, งานผลประโยชน์, งานการเงินและบัญชี,งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน,งานพัสดุฯ 
          3) ส่วนโยธา ประกอบด้วย 
                    งานธุรการ, งานวิศวกรรม, งานสาธารณูปโภค, งานส่วนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
          4) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
                    งานธุรการ, งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, งานศูนย์บริการสาธารณสุข, งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
         5) ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย 
                    งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่, งานบริหารวิชาการ, งานการเงิน, งานโรงเรียน, งานนิเทศการศึกษา, งานกิจกรรมนักเรียน, งานกีฬาและนันทนาการ, งานศิลปวัฒนธรรม และงานการศึกษานอกโรงเรียน 
         6) ส่วนการเกษตร ประกอบด้วย 
                    งานธุรการ,งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร, งานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร,การจัดการดูแลสถานที่การจัดภูมิทัศน์

อัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551

 

ที่มา : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
 


 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,660

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.