ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

-ร่าง-

ข้อบัญญัติ

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552

*********************

หลักการ 
          ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล 
          ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติตำบลนี้

(-ร่าง-)

ข้อบัญญัติตำบลบ้านปรางค์

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ.2552

*********************

          โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระรายบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ประกอบด้วย มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ และนายอำเภอคง จึงตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552”

           ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้เป็นข้อบัญญัติตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์แล้วเจ็ดวัน

           ข้อ 3 ในข้อบัญญัติตำบลนี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านปรางค์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

          ข้อ 4 ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
-การเลี้ยงสุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลี้อยคลานหรือแมลง (ฟาร์มสุกรตั้งแต่
7 ตัวขึ้นไป)
          2.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม โรงงานแป้งขนมจีน 
          3.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
-การสีข้าวด้วยเครื่องจักร(โรงสี)
-การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
          4.กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักร เครื่องกล
-การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ การซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์
-การผลิตการซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

          ข้อ 5 เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใด ดำเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 4 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัติตำบลนี้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ กอ.1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์กำหนด

          ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตาม ข้อบัญญัติตำบลนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
          (1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
          (2) ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่ว ระบายน้ำได้สะดวก 
          (3) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ำสาธารณะหรือ ผู้อาศัยใกล้เคียง
          (4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
          (5) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทำพื้นด้วย วัตถุถาวรเพื่อป้องกัน มิให้น้ำซึม รั้วไหล หรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครก หรือทำการกำจัดน้ำโสโครก ไขมัน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกำหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
          (6) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค
          (7) ต้องจัดให้มี่น้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
          (8) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 
          (9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการ อยู่ในสถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาลตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน สาธารณสุข
         (10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางและต้องจัดให้ได้
สุขลักษณะ 
         (11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
          (12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

          ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วนตามความในข้อ 7 และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.2 

          ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย ข้อบัญญัติตำบลนี้ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

          ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า ซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติตำบล นี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
          (1) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะ นำโรค
          (2) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรคได้ และต้องมีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
          (3) ถ้าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
            (4) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
           (5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

          ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 
          ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการค้า ซึ่งกำหนดให้ควบคุม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์นี้ 

          ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สำหรับกิจการค้าประเภทเดียว และสำหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบกิจการค้า ซึ่งกำหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะ และสถานที่เดียวกันให้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา

          ข้อ 13 ใบอนุญาตนี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

           ข้อ 14 การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.3 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

          ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำร้องบอกเลิก กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.4 

          ข้อ 16 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.4

          ข้อ 17 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญให้ผู้รับ ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กอ.4 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
          (1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย
          (2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ

          ข้อ 18 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเงื่อนไขดังนี้
          (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.2 โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
          (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น
          (3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย
หรือชำรุดในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่ ของใบแทนใบอนุญาต 

          ข้อ 19 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบลนี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ 

          ข้อ 20 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติตำบลนี้ดังต่อไปนี้
          (1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.1
          (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.2 
          (3) คำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ กอ.3
          (4) คำขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ.4 

          ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัติตำบลนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติตำบลนี้ หรือเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสักพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

          ข้อ 22 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้ในข้อ 5 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

          ข้อ 23 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้ในข้อ 7 หรือข้อ 10 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

          ข้อ 24 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้ในข้อ 7 มีความผิดตามมาตรา 76 แห่ง พระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

          ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้ในข้อ 17 หรือข้อ 19 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

          ข้อ 26 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตตาม ข้อ 21
มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

          ข้อ 27 บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพที่ได้  ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

          ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีหน้าที่รักษา 
          การให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้และให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบัญญัติหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้ 


 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,674

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.