ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     การลดหย่อน/ยกเว้นภาษี 

การลดหย่อน/ยกเว้นภาษี
การลดหย่อน/ยกเว้นภาษี  

-ร่าง-
ข้อบัญญัติ 

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

****************************

หลักการ

          ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ว่าด้วยการ การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

เหตุผล

          ด้วยพระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 22 การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

****************************

(-ร่าง-)
ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
พ.ศ. ๒๕๕๒

****************************

          โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ และนายอำเภอคง จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรางค์ เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ๒๕๕๒ ” 

          ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ แล้วเจ็ดวัน 

          ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
               “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินและให้หมายความถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย “เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 

          ข้อ ๕ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนห้าไร่
การลดหย่อนตามเกณฑ์ในข้อนี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสำหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดหนึ่งจังหวัดเดียว 

          ข้อ ๖ ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้เฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจ 

          ข้อ ๗ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยืนแบบแสดงรายการ ที่ดินเป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          ข้อ ๘ ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล หรือผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ ๗ 

          ข้อ ๙ ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ ๗ 

          ข้อ ๑๐ ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติตามข้อ ๗
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

          ข้อ ๑๑ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ให้เจ้าพนักงานประเมินคำนวณภาษีบำรุงท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคม โดยปิดประกาศแจ้งการประเมินไว้ ณ ที่ทำการกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 

          ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
 
          ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ที่ที่ดินของผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

          ข้อ ๑๔ ถ้าภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินของเจ้าของเดียวกันในตำบลเดียวกันมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งพันบาท เป็นอันไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ 

          ข้อ ๑๕ เมื่อกรรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเสียภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินด้วย ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ชำระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินด้วย ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเดิม
เงินเพิ่ม 

          ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
                (๑) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนดให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินยืนแบบรายการที่ดิน ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินทีต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

                (๒) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
                (๓) ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจโดยทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
                (๔) ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียภาษีเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เศษของเดือนให้นับหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) ด้วย 

          ข้อ ๑๗ เงินเพิ่มเติมให้ถือว่าเป็นภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าพนักงานประเมิน 

          ข้อ ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) เข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ระหว่างพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ เพื่อสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชีหรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสารเพื่อทราบว่ามีผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ปฏิบัติการถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 
                 (๒) มีหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

          ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏเจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

          ข้อ ๒๐ เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่า การประเมินนั้น ไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายอำเภอได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบกระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามลำดับจนถึงนายอำเภอ
          การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากนายอำเภอให้รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคำพิพากษาของศาล 

          ข้อ ๒๑ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

          ข้อ ๒๒ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

          ข้อ ๒๓ เงินค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านปรางค์ 

          ข้อ ๒๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,653

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.