ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     การขุดดินและถมดิน 

การขุดดินและถมดิน
การขุดดินและถมดิน  

(ร่าง)
ข้อบัญญัติ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552

*********************

หลักการ
          ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ว่าด้วยการ การขุดดินและถมดิน

เหตุผล
          ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรค 2 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

***************************** 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
เรื่อง การขุดและถมดิน
พ.ศ. 2552 

         โดยที่เป็นสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
อาศัยตามความในพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสองจึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์และ นายอำเภอคง ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า”ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552” 

          ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ในกรณีที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง และถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนด และข้อบัญญัตินี้ส่วนใดขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้ยกเลิกและข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป 

          ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบัญญัตินับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

          ข้อ 4 ในข้อบัญญัติ
“ดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดิน เพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้น ดินเป็นบ่อ
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุด
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้น กว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุด ดิน หรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถม ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อหรือเนินดินถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและวิธีการขุดดินและถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ตามข้อบัญญัตินี้

         ข้อ 5
ห้ามผู้ใดทำการขุดดินและถมดิน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

          ข้อ 6 การขุดและถมดิน ให้มีความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 2

          ข้อ 7 ให้ผู้ที่จะถมดิน ต้องหาวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่ให้รบกวนหรือก่อเหตุเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียง 

          ข้อ 8 ให้ผู้ที่จะขุดดินและถมดินกำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 

          ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินและถมดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

          ข้อ 10 การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตรผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          ข้อ 11 การขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตรเมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดต้องจัดการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

          ข้อ 12 ในการขุดดิน ถ้าพบวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี

         ข้อ 13 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือพื้นที่ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 
         การถมดินที่มีพื้นที่มากกว่าสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าเจ้าพนักงานประกาศกำหนด นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

          ข้อ 14 ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินมีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินและถมดินนั้นได้ 

          ข้อ 15 พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาทำการและผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

           ข้อ 16 ในกรณีเจ้าพนักงานที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้เจ้าพนักงานที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่หยุดการขุดดินหรือการถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือ

         การถมดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

          ข้อ 17 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือการถมดิน หรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือการจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจำเป็นได้

          ข้อ 18 ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดิน ผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ที่รับทราบคำสั่ง

         ข้อ 19 ผู้ใดกระทำการขุดดินหรือถมดิน ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

          ข้อ 20 ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ใช้บังคับให้ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้

          ข้อ 21 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดินให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

          ข้อ 22 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์เป็นผู้รักษาการณ์ตามข้อบัญญัตินี้ 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,658

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.