ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     อบต. มีรายจ่ายอะไรบ้าง ? 

อบต. มีรายจ่ายอะไรบ้าง ?
อบต. มีรายจ่ายอะไรบ้าง ?  

อบต. มีรายจ่ายอะไรบ้าง

          อบต. มีรายจ่ายดังนี้ 

                    (1)  เงินเดือน
                    (2)  ค่าจ้าง
                    (3)  เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 
                    (4)  ค่าใช้สอย 
                    (5)  ค่าวัสดุ 
                    (6)  ค่าครุภัณฑ์ 
                    (7)  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
                    (8)  ค่าสาธารณูปโภค 
                    (9)  เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
                    (10)  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 

                    เงินรายจ่ายของ อบต. ต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต. ซึ่งนายก อบต. เป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบจากสภา อบต. และนายอำเภอพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วจึงจะนำไปใช้จ่ายได้ 

          แล้ว อบต.พันดุง มีรายจ่ายอะไรบ้างเรามาดูกัน 

            งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2549 ตั้งไว้ 9,999,000 บาท มีรายจ่ายดังนี้
                   (1)  เงินเดือน นายก ,รองนายก,เลขานายก,พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1,267,384.48 บาท 
                   (2)  ค่าจ้างประจำ จำนวน 88,350 บาท 
                   (3)  ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 286,650 บาท 
                   (4)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.พันดุง จำนวน 1,572,094 บาท 
                   (5)  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2,672,700 บาท 
                   (6)  ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 60,900 บาท 
                   (7)  ค่าใช้สอย จำนวน 1,071,270.25 บาท 
                   (8)  ค่าวัสดุ จำนวน 226,401.89 บาท 
                   (9)  ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 146,825.83 บาท
                   (10) งบกลาง จำนวน 82,516.20 บาท
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ (ไม่ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายปี 2549 ) จำนวน 1,090,710 บาท 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,662

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.